Skip to content

Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

image_pdfimage_print

Postępowanie upominawcze to korzystne rozwiązanie dla wierzycieli chcących w krótkim czasie i w mało skomplikowany sposób uzyskać tytuł egzekucyjny, na podstawie którego będą mogli podejmować dalsze kroki przeciwko dłużnikom. Choć nakaz zapłaty wydawany jest szybko, na posiedzeniu niejawnym i bez udziału (a najczęściej nawet bez wiedzy) pozwanego dłużnika, ma on prawo złożyć sprzeciw

 

Czym charakteryzuje się postępowanie upominawcze?

 

Postępowanie upominawcze zmierza do szybkiego i dość łatwego uzyskania przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty.

 

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy może być zarówno sąd okręgowy, jak i rejonowy. Kluczowa jest tutaj tzw. wartość przedmiotu sporu, innymi słowy, kwota dochodzonego roszczenia. Do kwoty 75 000,00 zł sądem właściwym jest sąd rejonowy, powyżej tej kwoty sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy.

 

Nakaz zapłaty wydany przez sąd, ale nieprawomocny i nieopatrzony klauzulą wykonalności, stanowi jedynie tytuł wykonawczy, który jeszcze nie uprawnia do skierowania sprawy do komornika.

 

Kiedy można wnieść o wydanie nakazu zapłaty?

 

Nakaz zapłaty najczęściej dotyczy roszczenia pieniężnego.

 

Wierzyciel nie uzyska nakazu zapłaty, jeśli:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
 • jego twierdzenia co do okoliczności faktycznych sprawy budzą wątpliwości,
 • zaspokojenie roszczenia przez pozwanego zależy od świadczenia wzajemnego.

 

Jaki jest skutek wydania nakazu zapłaty?

 

Wydawszy nakaz zapłaty, sąd doręcza go wraz z odpisem pozwu dłużnikowi. Nakaz zapłaty zawiera informację o kwocie roszczenia głównego, odsetkach i kosztach procesu, w tym kosztach zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika powoda.

 

Pozwany ma w tym wypadku zasadniczo dwie możliwości:

 1. może w ciągu 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami i kosztami procesu lub,
 2. w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu może złożyć sprzeciw.

 

Po wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc i sprawa zostaje skierowana do rozpoznania w normalnym trybie.

 

Jak wygląda wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który nakaz zapłaty wydał. Nie podlega on żadnej opłacie.

 

W pierwszej kolejności, pozwany musi zdecydować, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości, czy w części. W przypadku wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w części, staje się on prawomocny w tym zakresie, w jakim pozwany nie wzniósł sprzeciwu.

 

Broniąc się przed nakazem zapłaty, pozwany powinien uzasadnić swoje stanowisko i najlepiej, jeśli zrobi to już na etapie wnoszenia sprzeciwu, inaczej ryzykuje utratę prawa podniesienia go później.

 

Poprzez wniesienie sprzeciwu, pozwany będzie najczęściej dążyć do oddalenia powództwa w całości lub w części.

 

W przypadku zaskarżenia nakazu zapłaty sprzeciwem, należy pamiętać o załączeniu odpisu z załącznikami dla drugiej strony, która będzie mogła się do niego ustosunkować.

 

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

 

Pismo zawierające sprzeciw od nakazu zapłaty, jak każde pismo procesowe musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony i oznaczenie stron postępowania,
 • wskazanie sygnatury sprawy,
 • wskazanie zakresu zaskarżenia nakazu (w całości lub w części),
 • podniesienie zarzutów co do roszczenia powoda,
 • dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń,
 • podpis,
 • odpis sprzeciwu z załącznikami.

 

Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony nieprawidłowo, pozwany ryzykuje odrzuceniem go przez sąd (np. jeśli przekroczy wyznaczony termin albo nie uzupełni braków zgodnie z wezwaniem sądu). Na postanowienie sądu w tym zakresie przysługuje zażalenie.

 

W przypadku skutecznego zaskarżenia nakazu zapłaty, traci on moc. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, sąd może mimo wszystko uwzględnić powództwo w całości albo w części, odrzucić pozew i umorzyć postępowanie albo oddalić powództwo w całości albo w części, jeśli uzna je za niezasadne. Z uwagi na utratę mocy nakazu zapłaty, pozwany nie może cofnąć sprzeciwu, a jedynie uznać powództwo.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek specjalizuje się i świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej pomocy doświadczonego adwokata w zakresie postępowania o zapłatę – skontaktuj się z Kancelarią.

 

 

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18