Skip to content

Jak wrócić do poprzedniego nazwiska po rozwodzie?

image_pdfimage_print

Czy po rozwodzie byli małżonkowie, którzy wskutek wstąpienia w związek małżeński przybrali nazwisko drugiego małżonka, zmuszeni są już zawsze, a przynajmniej aż do wstąpienia w kolejny związek małżeński, posługiwać się nazwiskiem byłego męża, czy też byłej żony?

Otóż nie. Art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza swego rodzaju furtkę, która daje byłym małżonkom możliwość powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego przed ślubem. Jak się jednak do tego zabrać?

Zmiana nazwiska po rozwodzie – kiedy mogę wystąpić o zmianę?

Po pierwsze musimy pamiętać, że powrót nazwiska jest możliwy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód.

Co to znaczy, że wyrok się uprawomocnił? To znaczy, że jest już ostateczny. Kiedy ten moment następuje? Tutaj musimy sięgnąć na chwilkę do procedury cywilnej i omówić dwa momenty, w którym orzeczenie może się uprawomocnić. Po ogłoszeniu przez Sąd wyroku każda ze stron ma 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia. Jeżeli żadna ze stron takiego wniosku nie złoży, ósmego dnia wyrok jest prawomocny. Natomiast jeżeli wniosek o uzasadnienie został złożony – strona, która go złożyła ma 14 dni od momentu otrzymania uzasadnienia wyroku (a to jest moment niepewny) na wywiedzenie apelacji. Jeżeli apelacji nie złoży – 15 dnia od dnia doręczenia uzasadnienia wyrok staje się prawomocny.

Pamiętaj! Wyrok jest prawomocny (ostateczny), jeżeli:

  1. w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia przez Sąd wyroku żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie – wyrok jest prawomocny ósmego dnia,
  2. w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez stronę wyroku wraz z uzasadnieniem nie złoży ona apelacji – wyrok jest prawomocny piętnastego dnia.

No dobrze – mamy już w ręku prawomocny wyrok rozwodowy. Co powinniśmy zrobić dalej, aby skutecznie  powrócić do rodowego nazwiska?

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem – czy mam na to jakiś termin?

Tak – powrót do nazwiska noszonego przed ślubem jest możliwy w terminie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Jest to termin nieprzekraczalny.

Pamiętaj! Termin wynosi 3 miesiące od uprawomocnienia wyroku rozwodowego!

Jeżeli w tym terminie oświadczenie o powrocie do nazwiska rodowego nie zostanie złożone, nie będzie to już możliwe. Pozostanie wówczas wyłącznie administracyjna droga zmiany nazwiska.

Zmiana nazwiska po rozwodzie – jak to zrobić?

Teraz najważniejsze – jak technicznie wrócić do rodowego nazwiska? Jest to bardzo proste – wystarczy złożyć we wspomnianym trzymiesięcznym terminie ustne oświadczenie o chęci powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem. Niestety aktualnie nie istnieje możliwość złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia w tym przedmiocie.

Gdzie złożyć oświadczenie o powrocie do rodowego nazwiska?

  1. w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego przed kierownikiem USC,
  2. w polskim konsulacie, przed konsulem – jeżeli przebywamy za granicą.

Czy w przypadku gdy składamy oświadczenie w USC, konieczne jest udanie się do Urzędu, w którym zawierany był związek małżeński? Absolutnie nie – może to być Urząd, obok którego aktualnie mieszkamy lub pracujemy.

Czy wybierając się do USC w celu złożenia oświadczenia o powrocie do rodowego nazwiska potrzebne są nam jakieś dokumenty? Czy musimy zabrać coś ze sobą? Otóż tak.

Co przygotować na wizytę w USC lub konsula – lista dokumentów?

  1. dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport) – do okazania kierownikowi USC w celu potwierdzenia tożsamości,
  2. informację o miejscu, w którym został sporządzony akt małżeństwa – w przypadku złożenia oświadczenia przed konsulem konieczne jest zabranie ze sobą odpisu zupełnego aktu małżeństwa z wzmianką rozwiązaniu małżeństwa,
  3. datę uprawomocnienia się wyroku rozwodowego – w przypadku złożenia oświadczenia przed konsulem konieczne jest zabranie ze sobą odpisu wyroku z klauzulą prawomocności,
  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Ile zapłacisz?

  1. 11 zł opłaty skarbowej – jeżeli oświadczenie ma zostać złożone przed kierownikiem USC,
  2. 50 euro opłaty konsularnej – jeżeli oświadczenie ma zostać złożone przed konsulem.

Opłatę w USC można uiścić w kasie Urzędu lub wykonać wcześniej przelew na rachunek bankowy właściwego urzędu podany na jego stronie internetowej. Wówczas należy pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia wykonanego przelewu.

Oświadczenie byłego małżonka o zamiarze powrotu do nazwiska rodowego kierownik USC lub konsul przyjmie niezwłocznie. Przygotuje pisemny protokół ze złożonego oświadczenia, wydrukuje go, a następnie obowiązkowo musi się pod nim podpisać tak były małżonek, jak i kierownik USC, czy konsul.

Ten protokół zostanie następnie wysłany do kierownika USC, w którym został sporządzony akt małżeństwa. Wówczas na akcie małżeństwa zostanie zamieszczona wzmianka dodatkowa o powrocie byłego małżonka do nazwiska rodowego.

Masz wątpliwości, co powinieneś/powinnaś zrobić, aby skutecznie powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego? A może upłynął już termin na złożenie oświadczenia? Skontaktuj się z Kancelarią – pomożemy Ci doprowadzić do skutecznej zmiany noszonego nazwiska. #zmiananazwiskaporozwodzie #powrótdonazwiskarodowego #zmiananazwiska #adwokat

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18