1

Katalog składników majątku osobistego małżonków

W jednym z poprzednich artykułów opisaliśmy pokrótce tematykę związaną z ustrojem wspólności ustawowej małżeńskiej, jaki powstaje wraz z zawarciem związku małżeńskiego przez mężczyznę i kobietę. Jednak mimo wstąpienia w związek małżeński nadal pozostaje pewna grupa składników majątkowych, które pozostają w majątku osobistym męża i majątku osobistym żony. 

Majątek osobisty – co to jest?

Mówią najprościej – majątek osobisty to takie składniki majątkowe, prawa i roszczenia, które – mimo zawarcia związku małżeńskiego – nie wchodzą do majątku wspólnego i nie podlegają podziałowi w przypadku ewentualnego rozwodu. 

Majątek osobisty – lista składników:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera szczegółowe wyliczenie składników majątku osobistego. Wskazane w art. 33 k.r.o. wyliczenie zawiera: 

  1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej – a zatem przed zawarciem związku małżeńskiego,
  2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił, iż te przedmioty wejdą do majątku wspólnego małżonków,
  3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej wskazanej w przepisach odrębnych,
  4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
  5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie – co do zasady nie można ich zbyć,
  6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
  8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
  9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
  10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, natomiast w tym przypadku przepisy prawa mogą przewidywać wyłączenia. 

Ciekawostka!

Ciekawą kwestią w tej problematyce jest pojęcie nagrody. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt: I CSK 515/12, przysporzenie uzyskane przez jednego z małżonków z tytułu jego osobistego osiągnięcia nie musi być określone mianem nagrody w przepisach bądź w treści czynności prawnej, które są podstawą uzyskania nagrody, aby mogło być uznane za składnik majątku osobistego tego małżonka, który nagrodę uzyskał. Ponadto, pojęcie nagrody rozumiane jest zgodnie z językiem powszechnym. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek specjalizuje się i świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym również podziału majątku wspólnego i ustanowienia rozdzielności majątkowej. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej pomocy doświadczonego adwokata – skontaktuj się z Kancelarią.