Skip to content

Majątek wspólny małżonków

image_pdfimage_print

Rodzina jest podstawową komórką społeczną zakładaną – zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przez mężczyznę i kobietę, poprzez wstąpienie przez nich w związek małżeński. Skutkiem ślubu jest nie tylko oficjalne powstanie rodziny, wspólne zamieszkanie, czy możliwość zmiany nazwiska przez jednego lub oboje małżonków, ale również zmiany w sferze majątkowej. 

Majątek wspólny – kiedy powstaje?

Zasadą jest, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami z mocy prawa powstaje ustrój tzw. wspólności ustawowej małżeńskiej, czyli wspólność majątkowa. Mówiąc najprościej – to co każdy z małżonków nabył przed ślubem wchodzi do jego majątku osobistego, natomiast to, co małżonkowie nabyli po dacie zawarcia związku małżeńskiego – wchodzi do majątku wspólnego. 

Wspólność majątkowa obejmuje:

  1. przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków wspólnie w czasie trwania wspólności majątkowej,
  2. przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej. 

Majątek wspólny – co wchodzi w jego skład?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 31§2 wylicza przykładowy katalog składników majątku wspólnego. W jego skład zaliczamy w szczególności: 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, ale także z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie. 

Powyższe wyliczenie nie stanowi katalogu zamniętego. 

Pamiętaj! 

Pobrane (tj. wypłacone) wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków stanowi majątek wspólny, niezależnie od tego, czy wpłynie na rachunek bankowy jednego z małżonków, czy też konto stanowiące własność obojga małżonków. 

Co to jest natomiast majątek osobisty każdego z małżonków i co wchodzi w jego skład? O tym w kolejnym artykule. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek specjalizuje się i świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym również podziału majątku wspólnego i ustanowienia rozdzielności majątkowej. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej pomocy doświadczonego adwokata – skontaktuj się z Kancelarią. 

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18