Skip to content

O czym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku? Zajmiemy się kwestią nieco trudniejszą merytorycznie, ale za to bardzo praktyczną. Porozmawiamy mianowicie o decyzji administracyjnej.

Co to za twór? Czy to wyrok? Czy można się od niej odwołać? A jeśli tak – do kogo? Na te wszystkie pytania postaraliśmy się odpowiedzieć wspólnie z Radcą Prawnym Romanem Comi.

Decyzja administracyjna – co to jest?

Sądy kończąc sprawę wydają wyroki i postanowienia. Natomiast postępowanie administracyjne w pierwszej kolejności przeprowadzane jest przez organy administracyjne, np. starostę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organ z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej rozstrzyga o prawach i obowiązkach i czyni to w formie rozstrzygnięcia zwanego decyzją administracyjną.

Pamiętaj!

 • Sądy wydają wyroki.
 • Organy administracyjne wydają decyzje.

Decyzja administracyjna – jak długo na nią poczekam?

Co do zasady organy administracji publicznej mają obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Terminy te wynikają z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzja administracyjna – z czego się składa?

Elementy, które powinna zawierać decyzja zostały przez ustawodawcę wskazane w treści art. 107 k.p.a. i są to:

 1. oznaczenie organu administracji publicznej,
 2. datę wydania,
 3. oznaczenie strony lub stron,
 4. powołanie podstawy prawnej,
 5. rozstrzygnięcie,
 6. uzasadnienie faktyczne i prawne,
 7. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania,
 8. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji,
 9. w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

Więcej o zmianie imienia i nazwiska dowiecie się Państwo z programu „Prawo na co dzień” – odcinek 42, pt. „Decyzja administracyjna” z moim udziałem. Współautorem programu jest radca prawny Roman Comi, producentem zaś jest Telewizja Regionalna TVT, której właścicielem jest Jan Tomków.

Zapraszam do oglądania i udostępniania.