Skip to content

W pierwszym odcinku dotyczącym zasad postępowania administracyjnego wspomnieliśmy o Konstytucji RP, a konkretnie o skutkach prawnych wynikających z art. 2 (prawo do sądu i prawo do procesu) i art. 7 Konstytucji (zasada praworządności) oraz o jego odpowiedniku – art. 6 k.p.a.

Pamiętaj!

  • 2 Konstytucji RP wprowadza: prawo do sądu i prawo do procesu.
  • 7 Konstytucji RP wprowadza zasadę praworządności.

Link do artykułu i odcinka: https://adwokat-cichocka.pl/prawo-na-co-dzien/zasady-prawa-administracyjnego/

Kolejną istotną – jeśli nie najistotniejszą – zasadą postępowania administracyjnego jest zasada prawdy obiektywnej wynikająca z art. 7 k.p.a.

Zasada prawdy obiektywnej – co to jest?

Art. 7 k.p.a. stanowi, że „W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli”.

Co to znaczy? Mianowicie to, że organy administracji publicznej powinny dążyć do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego sprawy po to, aby na tej podstawie dopasować do przedstawionej przez zainteresowanego obywatela sytuacji właściwy przepis prawa materialnego.

Aby zrealizować zasadę prawdy obiektywnej organy administracji wykorzystują dwa narzędzia: art. 28 k.p.a. i art. 77 k.p.a.

Art. 28 k.p.a. – strona postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Rolą organu jest ustalenie kto jest, oprócz osób wszczynających postępowanie, stroną postępowania. Organ może taką osobę wezwać do udziału postępowania i zażądać zajęcia przez nią stanowiska.

Art. 77 k.p.a. – zasada swobodnej oceny dowodów

Znacznie potężniejszym narzędziem jest art. 77 k.p.a., daje bowiem organowi tzw. inicjatywę dowodową, która jednocześnie stanowi obowiązek przeprowadzenia wszystkich niezbędnych dowodów w sprawie, jeżeli pozostały okoliczności faktyczne budzące wątpliwości organu.

Organy administracji zobowiązane są przeprowadzić wszystkie dowody zawnioskowane przez strony, a jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie – powinny wyjaśnić, dlaczego zaistniała taka sytuacja.

Po przeprowadzeniu dowodów organ ma obowiązek dokonać ich swobodnej – ale nie dowolnej (!) – oceny. Na podstawie zebranego i ocenionego materiału dowodowego organ wydaje decyzję administracyjną.

Ale o tym już w następnym odcinku ?

Pamiętaj!

  • 7 k.p.a. – zasada prawdy obiektywnej
  • 28 k.p.a. – definicja strony postępowania administracyjnego
  • 77 k.p.a. – zasada swobodnej oceny dowodów

Więcej o kolejnych zasadach prawa administracyjnego dowiecie się Państwo z programu „Prawo na co dzień” – odcinek 38 pt. „Zasady prawa administracyjnego – część II” z moim udziałem. Współautorem programu jest radca prawny Roman Comi, producentem zaś jest Telewizja Regionalna TVT, której właścicielem jest Jan Tomków.

Zapraszam do oglądania i udostępniania.