Czasami zdarza się, że z różnych względów chcielibyśmy dokonać zmiany noszonego imienia lub nazwiska, bądź imienia i nazwiska. Czy to możliwe? Kto i z jakich powodów może to zrobić?

Podstawa prawna:

Procedurę reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008r. Ustawa w stosunkowo przystępny sposób wskazuje kto, w jaki sposób i z jakich powodów może żądać zmiany imienia i nazwiska.

Zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk:

Dokonanie zmiany imienia lub nazwiska powinno być w założeniu sytuacją wyjątkową, niecodzienną. A jeżeli zatem ma być sytuacją wyjątkową, możemy założyć, że możemy dokonać zmiany imienia lub nazwiskach tylko z wyjątkowo ważnych dla nas powodów. Zgodnie z kodeksem cywilnym nazwisko stanowi dobro osobiste, które podlega ochronie prawa cywilnego. Ponadto imię i nazwisko to dwa elementy identyfikujące daną osobę, a zatem w założeniu powinny być stabilne. Zatem zmiana imienia lub nazwiska stanowi wyłom od tej właśnie zasady.

Zmiana imienia i nazwiska – kto może się o nią ubiegać?

Prawo do zmiany imienia i nazwiska przysługuje:

 1. obywatelowi polskiemu,
 2. cudzoziemcowi mieszkającemu w RP jeżeli nie ma obywatelstwa żadnego państwa,
 3. oraz cudzoziemcowi ze statusem uchodźcy.

Należy koniecznie podkreślić, że żadna inna osoba nie ma możliwości zgłoszenia żądania zmiany imienia i nazwiska na drodze administracyjnej.

Zmiana imienia – na czym polega?

Zmiana imienia może polegać na:

 1. zmianie imienia dotychczas noszonego na zupełnie inne imię, np. z imienia Katarzyna na imię Joanna,
 2. zamianie jednego imienia na dwa zupełnie nowe, lub dodanie do dotychczasowego imienia drugiego imienia, którego dotąd nie było,
 3. zamianie dwóch imion na jedno nowe imię, lub jedno z dotychczasowych imion,
 4. zamianie kolejności imion, w przypadku posiadania dwóch imion,
 5. zmianie pisowni imienia, np. obcojęzycznego – Claire na Klara.

Zmiana nazwiska – na czym polega?

Zamiana nazwiska może polegać na:

 1. zmianie dotychczas noszonego nazwiska na zupełnie inne nazwisko, np. z nazwiska Kowalski na nazwisko Nowak,
 2. zmianie pisowni nazwiska, np. z nazwiska Brüner na nazwisko Bruner,
 3. zmianie formy rodzajowej nazwiska, np. z Iwona Kowalski na Iwona Kowalska.

PAMIĘTAJ!

 • Możesz mieć maksymalnie dwa imiona – piszemy je bez łącznika, czyli kreseczki,
 • Możesz mieć maksymalnie dwuczłonowe nazwisko – oba człony piszemy z łącznikiem, czyli z kreseczką,
 • Nazwisko dwuczłonowe to tak naprawdę jedno nazwisko.

Zmiana imienia i nazwiska – z jakich powodów możemy się o nią ubiegać?

Ustawa stanowi, że zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie – podkreślam: wyłącznie! – z ważnych powodów. Ale czym są te ważne powody? I tu pojawiają się schody, bowiem ustawodawca niestety nie pokusił się o dokładne wyjaśnienie tego pojęcia, a jedynie wskazał przykładowe sytuacje przemawiające za dokonaniem zmiany.

A mianowicie:

 1. zmiana z uwagi na fakt, że noszone imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,
 2. zmiana dotychczasowego imienia lub nazwiska, na imię i nazwisko faktycznie używane,
 3. zmiana imienia lub nazwiska, które w przeszłości zostało bezprawnie zmienione,
 4. zmiana dotychczasowego imienia lub nazwiska, na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Więcej o zmianie imienia i nazwiska dowiecie się Państwo z programu „Prawo na co dzień” – odcinek 37 pt. „Administracyjna procedura zmiana imienia i nazwiska – część I” z moim udziałem. Współautorem programu jest radca prawny Roman Comi, producentem zaś jest Telewizja Regionalna TVT, której właścicielem jest Jan Tomków.

Zapraszam do oglądania i udostępniania.