1

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

Dobrowolne poddanie się karze zostało uregulowane w art. 387 Kodeksu postępowania karnego i pozwala oskarżonemu wnioskować, w określonych sytuacjach, o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego. 

Kto składa wniosek o dobrowolne poddanie się karze? 

Wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie określonej kary składa jedynie oskarżony. Może dokonać tego na piśmie lub złożyć stosowny wniosek do protokołu rozprawy. Jeśli posiada obrońcę, może wnioskować o dobrowolne poddanie się karze za jego pośrednictwem.

O co oskarżony może wnosić składając wniosek o dobrowolne poddanie się karze? 

Oskarżony może wnioskować o dobrowolne poddanie się karze do zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie – potem taka możliwość wygasa. Przysługuje ma prawo wnoszenia o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary (środka karnego), a także orzeczenie przepadku czy środka kompensacyjnego. 

Nie przeprowadza się wówczas postępowania dowodowego. 

Oskarżonemu może również domagać się  określonego postanowienia co do kosztów procesu. 

Kiedy wniosek o dobrowolne poddanie się karze jest niemożliwy? 

Dobrowolne poddanie się karze możliwe jest tylko w sprawach zagrożonych karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 15 lat.

Kiedy sąd uwzględnił wniosek oskarżonego? 

Sąd uwzględni wniosek o dobrowolne poddanie się karze, jeśli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a cele postępowania karnego zostaną osiągnięte mimo wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy w całości, w szczególności uwzględnione zostaną interesy pokrzywdzonego w sprawie.

Kto może sprzeciwić się wnioskowi oskarżonego?

Biorąc pod uwagę charakter postępowania karnego, sprzeciwić się wnioskowi oskarżonemu mogą prokurator i pokrzywdzony.

Jeśli prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia prokurator nie stawi się na sprawie, przyjmuje się, że popiera wniosek oskarżonego. Podobnie traktowane jest niestawiennictwo pokrzywdzonego, prawidłowo zawiadomionego i pouczonego o tym, że oskarżony może wnosić o dobrowolne poddanie się karze.

Jakie skutki wywołuje wniosek oskarżonego?

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze niesie za sobą skrócenie czasu trwania postępowania karnego, ponieważ nie przeprowadza się wówczas postępowania dowodowego. Otwiera to również furtkę do otrzymania “łagodniejszego” wyroku. 

Uwzględnienie wniosku oskarżonego wiąże się również z ograniczeniami co do odwołania się od wyroku skazującego, jako wyroku konsensualnego, wydanego wskutek porozumienia. Sąd ma obowiązek pouczyć oskarżonego o zasadach ewentualnego zaskarżenia wydanego wyroku.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze może zostać cofnięty aż do momentu wydania wyroku. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek specjalizuje się i świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu prawa karnego. Dobrowolne poddanie się karze każdorazowo wymaga wnikliwej analizy – potrzeba złożenia takiego wniosku zawsze wynika z indywidualnych okoliczności, które warto skonsultować. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej pomocy doświadczonego adwokata – skontaktuj się z Kancelarią.