Skip to content

Na jakie składniki nie można rozszerzyć wspólności majątkowej?

image_pdfimage_print

W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, a jakie stanowią składniki majątku osobistego każdego z małżonków. 

Warto jednak wiedzieć, że w toku trwania małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć umowę, mocą której rozszerzą wspólność małżeńską na przedmioty stanowiące majątek odrębny każdego z nich. Należy zdawać sobie sprawę, że umowa rozszerzająca wspólność majątkową ma – co raczej oczywiste – charakter majątkowy i wywiera skutek na przyszłość. Co ważne – taką umowę musi sporządzić notariusz w formie aktu notarialnego. Umowa spisana przez samych małżonków w warunkach domowych nie ma mocy prawnej. 

Składniki majątku odrębnego, na które niemożliwe jest rozszerzenie wspólności – lista

Listę składników, na które nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności majątkowej znajdziemy w art. 49§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Lista ta jest następująca:

  1. przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
  2. prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
  3. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  4. wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
  5. niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Jeżeli nie wiesz, czy poszczególne wartościowe ruchomości lub nieruchomości stanowią składnik majątku wspólnego, czy też wchodzą w skład Twojego majątku odrębnego – skontaktuj się z Kancelarią. Wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości.

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18