Skip to content

Jak prawidłowo sporządzić testament własnoręczny?

image_pdfimage_print

Wraz z nadejściem jesieni życia niejednego człowieka nachodzi refleksja co stanie się z jego doczesnym majątkiem po śmierci. Czy spadkobiercy – dzieci, wnuki, małżonek – będą w stanie się w tym temacie porozumieć? Czy warto sporządzić testament? Jak to zrobić – czy konieczna jest wizyta u notariusza? Czy testament sporządzony własnoręcznie na zwykłej kartce papieru ma jakąkolwiek moc prawną?

Testament – co to jest?

Testament jest czynnością prawną spadkodawcy tzw. mortis causa, to znaczy – podejmowaną na wypadek śmierci. Sporządzenie testamentu powoduje, iż będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem testamentowym, które ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, które odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

Pamiętaj!

Testament wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy!! 

Testament – rodzaje: 

Wyróżnia się sześć rodzajów testamentów:

  1. testament holograficzny – własnoręczny – jest to testament sporządzany osobiście i samodzielnie przez spadkodawcę z jego podpisem,
  2. testament notarialny – jest to testament sporządzany przez notariusza w formie aktu notarialnego, 
  3. testament allograficzny – urzędowy – jest to testament  sporządzany w obecności urzędnika, może to być wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy, a także kierownik urzędu stanu cywilnego;  co istotne oprócz urzędnika wymagana jest obecność dwóch pełnoletnich świadków,
  4. testament ustny – sporządzany wyjątkowo, w sytuacji rychłej śmierci, 
  5. testament podróżny – testament sporządzany na statku morskim lub powietrznym w formie oświadczenia złożonego dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków, 
  6. testament wojskowy – szczególny rodzaj testamentu przewidziany dla żołnierzy oraz osob powiązanych z Siłami Zbrojnymi. 

Czy kilka osób może sporządzić jeden testament?

Nie – zasadą jest, że testament może zawierać rozrządzenie wyłącznie jednego spadkodawcy. Kodeks cywilny wyklucza w tym zakresie możliwość sporządzenia testamentu wspólnego. Co więcej, testament musi być sporządzony osobiście, nie można do tej czynności powołać przedstawiciela. 

Zdolność testowania – czy jest ważna?

Aby testament był ważny, wymaga się, aby był sporządzony przez osobę posiadającą tzw. zdolność testowania. Zdolność testowania posiada osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona, posiadająca zdolność rozeznania co do sensu podejmowanej czynności. 

Testament własnoręczny – sporządzenie:

Aby sporządzić testament własnoręczny, spadkodawca powinien pamiętać, że treść testamentu powinna zostać napisana pismem odręcznym, nie zaś na komputerze. 

Testament dla swojej ważności powinien zawierać następujące dane:

  1. miejsce i datę sporządzenia testamentu, 
  2. informację kto sporządza testament (najlepiej wskazać imiona, nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia i numer PESEL),
  3. oświadczenie kogo spadkodawca powołuje do spadku (najlepiej wskazać imiona, nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia i numer PESEL),
  4. czytelny podpis (imię i nazwisko, nie zaś tzw. parafkę) spadkodawcy. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Jeżeli chciałbyś uzyskać odpowiedzi na pytania związane z kwestiami dotyczącymi dziedziczenia i testamentu – skontaktuj się z Kancelarią. 

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18